Regulamin Newsletter

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) określa w szczególności zasady świadczenia usługi Newsletter przez APMAR TRADE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000764425, NIP: 8943136355, REGON: 382163714, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, e-mail: support@techland-merch.com (dalej: „Sprzedawca”)
 2. Przez „Newsletter” należy rozumieć usługę, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach i sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.techland-merch.com (dalej: „Sklep internetowy”), w szczególności informacji o promocjach czy nowościach ich dotyczących, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. 
 3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami prawa także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 4. Celem skorzystania z usługi Newsletter, świadczonej drogą elektroniczną, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy dostęp do sieci Internet na urządzeniu multimedialnym, posiadanie konta poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies: (i) na komputerach desktop: (a) dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje); (b) dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje); (ii) na urządzeniach mobilnych: (a) dla systemu Android: Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); (b) dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje). 

II. KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. W ramach Sklepu internetowego dostępna jest usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w postaci usługi Newsletter.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest:
  1. po podaniu przez Klienta w oknie zapisu na Newsletter, dostępnym na stronie Sklepu internetowego, adresu poczty elektronicznej Klienta i kliknięciu pola „Zapisz się” lub po podaniu adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego w formularzu zamówienia i zaznaczeniu odpowiedniej zgody oraz kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  2. po potwierdzeniu przez Klienta chęci zapisania się do Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który przesłany zostanie automatycznie na podany przez Klienta adres e-mail – co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usługi Newsletter w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, nieobyczajnym lub wulgarnym;
  3. korzystania z usługi Newsletter w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego;
  4. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, a do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: (i) złośliwe oprogramowanie (malware), (ii) programy szpiegujące (spyware), (iii) SPAM, (iv) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję (phishing) czy (v) włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem m.in. narzędzi hackerskich. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą zapewnić m.in. program antywirusowy, włączona zapora sieciowa (firewall), regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych, używanie systemu i aplikacji pochodzących z legalnych i znanych źródeł.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. 
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta w związku ze świadczeniem usługi Newsletter dostępne są pod następującym adresem: https://techland-merch.com/polityka-prywatnosci-cterms-pol-37.html.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na jego adres korespondencyjny lub adres e-mail support@techland-merch.com lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach Newslettera.
 2. Rezygnacja z usługi Newsletter będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter z Klientem, za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny należy rozumieć:
  1. zmianę przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu; 
  3. zmianę w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług; 
  4. dokonanie zmian organizacyjnych, biznesowych lub prawnych Sprzedawcy.
 4. Oświadczenie Sprzedawcy o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Newsletter z Klientem Sprzedawca wysyła na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

IV. PROCEDURA REKLAMACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter, należy kierować na adres e-mail: support@techland-merch.com, wraz z dokładnym opisem zgłaszanych nieprawidłowości oraz podaniem imienia, nazwiska i danych kontaktowych składającego reklamację.
 2. Reklamacja taka zostanie przez Sprzedawcę rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 3. Klient otrzyma odpowiedź w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty 1.000,00 zł. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 3. Wyłączne prawa do treści wykorzystywanych przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe, znaki przemysłowe, patenty czy też treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter.
 4. Sprzedawca może dokonać jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, obejmujących zmianę:
  1. zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub usunięcie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;
  2. przepisów prawa regulujących w szczególności świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa lub obowiązki Klienta i Sprzedawcy, lub zmianę interpretacji tych przepisów prawa wskutek, np. orzeczeń sądów lub decyzji właściwych organów;
  3. sposobu świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, w efekcie zmian technicznych lub technologicznych.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Klienta adres e-mail, co Klient i Sprzedawca uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.  
 7. Aktualna wersja Regulaminu zawsze dostępna jest na Stronie Internetowej pod następującym adresem: https://techland-merch.com/Regulamin-Newsletter-cterms-pol-31.html
 8. Klienci, będący konsumentami, zostaną poinformowani o planowanej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługi Newsletter ze Sklepem internetowym na inny podmiot drogą korespondencji e-mail – na 14 dni przed terminem planowanej cesji. Brak ich sprzeciwu co do przeniesienia praw i obowiązków w tym terminie będzie uznawany za zgodę. Klienci będący konsumentami mają prawo do cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługi Newsletter ze Sklepem internetowym na inny podmiot. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do poinformowania Sklepu internetowego o planowanej cesji drogą korespondencji e-mail – na 14 dni przed terminem planowanej cesji. Brak sprzeciwu, co do przeniesienia praw i obowiązków w terminie wskazanym wyżej będzie uznawany za zgodę.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu internetowego, który dostępny jest pod następującym adresem: support@techland-merch.com (dalej: „Regulamin Sklepu”), powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Regulaminu a Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. 
 11. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2021 r.
pixel